top of page

לימוד כישורי חיים בגן ותפיסת הגננת את תפקידה - סמינריון מחקרי תואר שני אוניברסיטת תל אביב - יעל וינר

תקציר

מטרת מחקר זה הינה לבחון את תפיסת הגננות את תפקידן בלימוד תחום כישורי חיים, המחקר נערך מתוך רצון להבין את הנעשה בשטח בלימוד תחום כישורי חיים, מנקודת מבטן של הגננות, אל מול הרקע התיאורטי והמחקרי הקיים בתחום. בישראל זהו אחד מתחומי הדעת אשר הוגדרו על ידי משרד החינוך כחלק ממערך תחומי הדעת הנלמדים בגנים. באתר משרד החינוך צוין כי בלימוד התחום יש להתייחס לשלושה נושאים - מוקד האני, המוקד לוויסות וניהול רגשות והמוקד הבין אישי, וכי תוכנית ללימוד התחום הינה עדיין בשלבי פיתוח. תחום כישורי חיים נלמד באמצעות תוכניות רגשיות-חברתיות (SEL- Social Emotional Learning). העיסוק בתחום הלמידה הרגשית-חברתית (SEL) מתגבר בשנים האחרונות בארץ ובעולם, ומוכר כגורם מפתח להקניית כלים להתמודדות יעילה עם מציאות משתנה, פיתוח חוסן נפשי וכישורים חברתיים.


בסקירה הספרותית הושם דגש מחד על התפתחות הילדים מבחינה מוחית, רגשית, חברתית ופסיכולוגית, ומאידך על הסביבה הלימודית הנדרשת להתפתחות מטיבה בגילאי הגן ונבחנו הנושאים הבאים:

· בחינת לימוד תחום כישורי חיים באמצעות תוכניות רגשיות-חברתיות (SEL) בעולם ובישראל.

· חשיבות לימוד מיומנויות רגשיות-חברתיות בגיל הרך ומאפייני סביבת לימודים מטיבה ללימודן.

· סקירת תתי התחומים שהוגדרו על ידי משרד החינוך– מוקד האני, המוקד לוויסות וניהול רגשות והמוקד הבין אישי.

· השפעת הנעה (מוטיבציה) פנימית למול הנעה חיצונית בהקניית למידה.


סמינריון - יעל וינר
.pdf
הורידו את PDF • 608KBComments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page